Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. «δια περιφοράς», σήμερα 11 Ιανουαρίου 2023Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (email, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και τις εγκυκλίους 375 και 78 (υπ΄ αριθμ. 10284/24-06-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών), την 11η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 14:30 έως 15:30, για την άμεση ανάγκη λήψης απόφασης λόγω: α) της αποκλειστικής προθεσμίας υλοποίησης της Πράξης Ένταξης του έργου και β) τον επείγοντα χαρακτήρα έκδοσης ΧΕΠ, που αναφέρονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΑΡΙΘ.ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2023.κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
2οΈγκριση ή μη 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 Δήμου Γαλατσίου, (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
3οΠερί καθορισμού των κωδικών του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.κ. Ανασταστία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 


Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια