Απόφαση Δημαρχου Γαλατσίου για ορισμό αρμοδιοτήτων σε Δημοτικούς Συμβούλους
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                  
                                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Ταχ. Δ/νση
:
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τηλέφωνο
:
210. 2143 436
FAX
:
210. 2143.367

ΓΑΛΑΤΣΙ  4  -  10  -2018
Αριθ. Πρωτ.       23257
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου


      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  Α΄ 87/7.6.2010)
2. Του άρθρου 88  του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ.  Α΄ 114/2006)
3. Toν ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Δήμου  (Φ.Ε.Κ. 2449/13-11-2015  τ.Β΄.)
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως  εμφανίζονται σήμερα.
  
Αποφασίζουμε
  
Μεταβιβάζουμε στους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους  τις ακόλουθες αρμοδιότητες από 4/10/2018 έως 31/8/2019:
1/         Στον κ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου, την εποπτεία, συντονισμό και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2/         Στον κ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Πέτρου, την εποπτεία, έλεγχο  και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας  Ζωής.
3/         Στον κ. ΓΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Αλέξανδρου, τον σχεδιασμό, οργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
4/         Στον κ. ΣΚΛΗΡΑΚΗ  ΙΩΑΝΝΗ του Πέτρου, την εποπτεία και παρακολούθηση του Γραφείου Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
            Στους ως άνω αναφερόμενους Δημοτικούς Σ/λους, μεταβιβάζω επίσης, ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΜΟΥ, την αρμοδιότητα υπογραφής των εκάστοτε εγγράφων αρμοδιότητάς τους.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις, Τμήματα, Νομικά Πρόσωπα & Ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στους ενδιαφερόμενους Δημοτικούς Συμβούλους.


Ο  Δήμαρχος


ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια