Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
Αριθ. Πρωτ. 22815 
Γαλάτσι, 28.09.2018
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα
στις 02 Οκτωβρίου 2018,
ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
   
1ο
3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος2ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 452/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος3ο
Καθορισμός ειδικοτήτων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) για το έτος 2018.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος4ο
Εκλογή Τακτικού Μέλους του Ν.Π.Π.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» λόγω παραίτησης του κ. Γερμάνου Μελισσουργού.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.5ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 217/2014 απόφασης που αφορά την Διαπαραταξιακή Επιτροπή για τη διεκδίκηση – συμμετοχή στη λειτουργία από το Δήμο μας του Κλειστού Γυμναστηρίου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και Ρυθμικής Γυμναστικής.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.6ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 335/2017 απόφασης που αφορά την Διαπαραταξιακή Επιτροπή για την απομάκρυνση και μη τοποθέτηση νέων κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.7ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 194/2018 απόφασης που αφορά τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της Επιτροπής Διενέργειας Μίσθωσης, Εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.8ο
Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους στη σύνθεση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ).
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.9ο
Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου, της παρ. 1 του άρθρου 199 σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.10ο
Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση, αγορά και εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, των άρθρων 186 παρ. 5, 191 παρ. 1 και 192 παρ. 5 του N. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.11ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου ως Δικαιούχου στη Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ068και ΑΠ: 619/27-02-2018 όπως αυτή τροποποιήθηκε κατά πρώτος με την Πρόσκληση με ΑΠ: 1600/30-05-2018 και κατά δεύτερον με την Πρόσκληση με ΑΠ: 2291/24-07-2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες».
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος12ο
Λήψη απόφασης για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (σιδερένιοι κάδοι, πλαστικοί κάδοι και λοιπό πλαστικό υλικό) που δεν έχουν καμία αξία βάσει του άρθρου 199 παρ. 1 Ν. 3463/2006).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος13ο
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος

 


14ο
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος15ο
Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος16ο
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την Ψυχική Υγεία.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος17ο
Έγκριση διενέργειας ημερίδας ενημέρωσης για τα κουνούπια και τις ασθένειες που μεταδίδονται από διαβιβαστές.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                                               
                                                                                                       
                                                                                                                               Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                                                                                                                    

ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια