Νέος Αντιδήμαρχος Δημοτολογίου, Γραφείου Ενημέρωσης Καταναλωτών και Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      

                                             

ΔΗΜΟΣΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                  

Γαλάτσι 7-1-2014
Αριθ. Πρωτ.   458  
                                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
:

 

Ταχ. Δ/νση
:
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τηλέφωνο
:
210. 2143436
FAX
:
210. 2143367

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 59  του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  Α΄/87/7.6.2010)
2. Του άρθρου 88 του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ.  Α΄114/2006)
3. Του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ.  Α΄40/2012)
            Σύμφωνα με τις οποίες για το Δήμο μας ορίστηκαν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τρείς (3) με αντιμισθία.
Ορίζω το Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Κομπότη Ιωάννη του Αλεξάνδρου  ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου και του  μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :
1) Την εποπτεία και το συντονισμό της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης.
2) Την εποπτεία, έλεγχο και το  συντονισμό της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Γραφείου Ενημέρωσης Καταναλωτών (Δημοτών) καθώς και τον χειρισμό των παραπόνων της καθημερινότητας των πολιτών (1533)
3) Την υπογραφή με εντολή μου πάσης φύσεως εγγράφων, πιστοποιητικών και αποφάσεων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης πλην αποφάσεων πολιτογράφησης και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.
4) Την υπογραφή με εντολή μου πάσης φύσεως εγγράφων Διοικητικής εκτέλεσης, κοινοποιήσεις εγγράφων στον Ο.Α.Ε.Δ, ανανεώσεις συμβάσεων, απολύσεις κ.τ.λ. 
5)  Την εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (χορήγησης αδειών καταστημάτων, υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, λαϊκών αγορών, επαγγελμάτων, ψυχαγωγικών – ηλεκτρονικών παιγνίων, εμποροϋπαλλήλων, υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου κ.λ.π.) καθώς και την υπογραφή διαβιβαστικών στην Δ/νση Υγιεινής για τις άδειες καταστημάτων.
6) Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
            Ο ανωτέρω θα λαμβάνει αντιμισθία.
            Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 7 Ιανουαρίου 2014 και λήγει 31 Αυγούστου 2014, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
  
                                                                                                                                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια