Νέα Αντιδήμαρχος Κ.Ε.Π ορίστηκε η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία Αλιμπέρτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  
                                                                
                                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
:

 

Ταχ. Δ/νση
:
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τηλέφωνο
:
210. 2143436
FAX
:
210. 2143367

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 59  του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  Α΄/87/7.6.2010)
2. Του άρθρου 88 του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ.  Α΄114/2006)
3. Του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ.  Α΄40/2012)
            Σύμφωνα με τις οποίες για το Δήμο μας ορίστηκαν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τρεις  (3) με αντιμισθία.
Ορίζω τη Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Αλιμπέρτη Μαρία του Κων/νου  ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου και της μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :
1) Την εποπτεία, παρακολούθηση και  το συντονισμό της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής  λειτουργίας της Διεύθυνσης του Κ.Ε.Π.
2) Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
            Η ανωτέρω θα λαμβάνει αντιμισθία.
            Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 7 Ιανουαρίου 2014 και λήγει 31 Αυγούστου 2014, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
                                                                           Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                                           ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια