Δήμος Γαλατσίου: Πρόγραμμα ψηφοφορίας γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ της 21ης ΜΑΙΟΥ 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1/ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄./7-6-2010), όπως ισχύουν.
2/ Τις διατάξεις των άρθρων 27, 28, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 69, 82 και 132 του Π.Δ/τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών» (Φ.Ε.Κ. 57 Α΄./15-3-2012), όπως ισχύουν.
3/ Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας
Βουλής» (Φ.Ε.Κ. 99/Α΄./ 22-4-2023).
4/ Την υπ. αριθ. πρωτ. : 528114/3-5-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων
ψηφοφορίας Β1΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ για την διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της
21ης Μαΐου 2023», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθ. πρωτ.: 549384/8-5-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής.
5/ Την υπ. αριθ. πρωτ. : 549396/8-5-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός εκλογικών τμημάτων ψηφοφορίας ειδικών
εκλογέων (άρθρο 27 του Π.Δ/τος 26/2012) της Β1΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ για τις Γενικές
Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023»
6/ Την υπ. αριθ. πρωτ. : 541839/5-5-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειάρχη Αττικής, περί των ανακηρυχθέντων υποψηφίων,
συνδυασμών και συνασπισμών κομμάτων της Εκλογικής Περιφέρειας Β1΄ Βόρειου Τομέα Αθηνών.
Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
Όλους τους εκλογείς του Δήμου Γαλατσίου άνδρες και γυναίκες την 21η Μαΐου 2023, ημέρα Κυριακή και από ώρα 07:00 μέχρι 19:00 να προσέλθουν στα πιο κάτω εκλογικά τμήματα των 5 εκλογικών διαμερισμάτων του Δήμου Γαλατσίου, τα οποία έχουν ορισθεί με την 528114/3-5-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 549384/8-5-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής και να προβούν στην ανάδειξη των αντιπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου .


ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια