Πρόσκληση στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα, για Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και τις εγκυκλίους 375 και 78 (υπ΄ αριθμ. 10284/24-06-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών), την 21η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  
1οΈγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023, Δήμου Γαλατσίου, λόγω κατεπείγοντος.κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

  
2οΈκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2022 από την Ταμειακή Υπηρεσία.κ. Μάνος Ελευθερίου

Πρόεδρος Π.Α.Ο.

  
3οΛήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας σύναψης και των όρων της προγραμματικής σύμβασης με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (πρώην Ζαΐρα) ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
4οΈγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2023.κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
5οΚατανομή 1ης Δόσης έτους 2023 συνολικού ποσού 139.380,61 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου.κ. Κωνσταντίνος Μπάστας

Αντιδήμαρχος

 
6οΛήψη απόφασης παράτασης μισθώματος του ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος Γαλατσίου για την στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 77242/01-08-2022 Εγκύκλιος Οδηγία για την εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 15 του Ν. 4013/2011 περί ρύθμισης θεμάτων εμπορικών μισθώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ω5ΡΦ46ΜΤΛΡ-Ρ5Β).κ. Κωνσταντίνος Μπάστας

Αντιδήμαρχος

 
7οΟρισμός μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2023.κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

 
8οΈγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
9οΈγκριση Διενέργειας Προγράμματος Φιλοξενίας παιδιών, σε κατασκηνώσεις για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, του 2023.κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
10οΈγκριση δημιουργίας ομάδων Ψυχικής και Νοητικής Ενδυνάμωσης του Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας του Δήμου Γαλατσίου.κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

11οΚατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.200,00 € (χίλια διακόσια ευρώ).κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
12οΔιαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 2/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την ύπαρξη απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης έναντι υφιστάμενου χώρου στάθμευσης επί της οδού Σερρών 14 στο Γαλάτσι.κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
13οΠαραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ναρκισσου αρ. 14 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 3/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
14οΠαραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Λέσβου αρ. 5 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 4/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
15οΠαραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Νάξου αρ. 48 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 5/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
16οΜεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Κύκνων αρ. 22 με την αριθμ. 99/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικαιροποίηση λοιπών στοιχείων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 7/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
17οΜεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Πανός αρ. 4 με την αριθμ. 378/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικαιροποίηση λοιπών στοιχείων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 8/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
18οΧορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου στην οδό Ήρας αρ. 24 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 9/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
19οΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Φιγαλείας αρ. 36 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 10/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
20οΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κρήτης αρ. 29 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 11/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
21οΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αετοράχης αρ. 32 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 12/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
22οΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Παπαφλέσσα αρ. 82 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 13/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
23οΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Χρ. Λαδά αρ. 27 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 14/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
24οΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Τσακάλωφ αρ. 16 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 15/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
25οΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Νοταρά αρ. 14 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 16/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
26οΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Αγ. Ειρήνης αρ. 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 17/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
27οΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Λέσβου αρ. 20 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 18/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
28οΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Γιαννούλη αρ. 12 για την εξυπηρέτηση του 3ου και 9ου Νηπιαγωγείου Γαλατσίου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 19/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
29οΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Μιαούλη αρ. 2 – 4 έναντι στο σχολικό συγκρότημα (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 20/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
30οΧορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το υποκατάστημα βιοτεχνίας καρυκευμάτων – μπαχαρικών επί της οδού Ανταίου αρ. 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 21/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
31οΕισήγηση κοπής ενός  (1) δένδρου (αργυρολεύκα) στα παρτέρια Αγ. Ειρήνης δίπλα από την είσοδο της ΕΥΔΑΠ (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 22/2023).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
32οΕισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (αργυρολεύκα) στη συμβολή των οδών Αγ. Ειρήνης και Εκάβης (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 23/2023).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
33οΔιαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 
34οΔιαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 
35οΔιαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 
36οΔιαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια