Πρόσκληση Μεικτής Συνεδρίασης Δ.Σ. για τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα, για Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και τις εγκυκλίους 375 και 78 (υπ΄ αριθμ. 10284/24-06-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών), την 30η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  
1οΚαθορισμός τιμής μονάδος για την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος σε πρόσφατα κατασκευασθέντες οδούς, λόγω εργασιών σύνδεσης ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

  
2οΤροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 149/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την καταβολή σε χρήμα του αντιτίμου για τη μη χορήγηση γάλακτος στους δικαιούχους το χρονικό διάστημα από 01/08/2020 έως 05/12/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 60 του Ν. 4735/2020 (Α΄ 107).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
3οΠερί καθορισμού ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας των αιρετών του Δήμου Γαλατσίου, για το οικονομικό έτος 2023.κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 
4οΈγκριση Δελτίου Απογραφής – Έναρξης των αποθεμάτων του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης.κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 
5οΛήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνων λογαριασμού και εισηγητών εκκαθάρισης δαπάνης του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Γαλατσίου Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 
6οΛήψη απόφασης παράτασης μισθώματος του ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος Γαλατσίου για την στέγαση του 2ου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Παράρτημα του Δήμου Γαλατσίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 77242/01-08-2022 Εγκύκλιο Οδηγία για την εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 15 του Ν. 4013/2011 περί ρύθμισης θεμάτων εμπορικών μισθώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ω5ΡΦ46ΜΤΛΡ-Ρ5Β).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
7οΛήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
8οΣυγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α.κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 
9οΔιαβίβαση γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής των υπηρεσιών τακτικής συντήρησης των αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δίκυκλων & τρίκυκλων του Δήμου (Προμήθεια Αναλωσίμων για τα Σάρωθρα (Βούρτσες)) – Παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών – ανταλλακτικών της υπ’αριθ.Πρωτ.2149/21.01.2022 σύμβασης με τον κ. Κωνσταντίνο Δ. Μπελιά.κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 
10οΈγκριση θέσεων τοποθέτησης υπόγειων – ημιυπόγειων και επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης διαφόρων ρευμάτων, έξυπνου οικίσκου, έξυπνης νησίδας και Πολυκέντρου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 1/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
11οΈγκριση 2ου και Τελικού Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου: «Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεΐκου του Δήμου Γαλατσίου».κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
12οΈγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου».κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
13οΚατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.200,00 € (χίλια διακόσια ευρώ).κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
14οΠαραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Πανός αρ. 23 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 6/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
15οΕισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου μπροστά στην Ομορφοκκλησιά (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 112/2022).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
16οΕισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (ελιάς) στην οδό Άλτεως 7 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 113/2022).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
17οΕισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (ελιάς) Τράλλεων 134 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 114/2022).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
18οΕισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (αλμυρίκι) σε παρτέρι στην Πλ. Χατζησπύρου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 115/2022).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
19οΕισήγηση κοπής ενός  (1) δένδρου (ελιάς) στην οδό Μούδρου 28 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 116/2022).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
20οΕισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου νεραντζιάς στην οδό Αγ. Ειρήνης 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 117/2022).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια