ΤΩΡΑ: Δύο Νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Γαλατσίου - Απόφαση Δημάρχου Γαλατσίου
Ορίστηκε Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας η Δημοτική Σύμβουλος Σπηλιοπούλου - Χρυσάγη Κωνσταντίνα( 17/10/2018 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 67ΛΠΩ9Λ-Ψ5Ρ

ΓΑΛΑΤΣΙ    16 / 10 / 2018
Αριθ. Πρωτ.   :  24183
                                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Ταχ. Δ/νση
:
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τηλέφωνο
:
210. 2143.436
FAX
:
210. 2143.367ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

           Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.         Του άρθρου 59  του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7.6.2010)
2.         Του άρθρου 88  του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006)
3.         Του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/31-7-2017 Α΄.) το οποίο αντικατέστησε το  άρθρο 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/2012)
4.         Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/19-7-2018/τ.Α΄.)-Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  Ι
5.         Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι .
6.         Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας  (Φ.Ε.Κ. 2449/13-11-2015 τ. Β΄.)
Ορίζω την Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Σπηλιοπούλου -Χρυσάγη Κωνσταντίνα του Αποστόλου  ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου και της μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :
            1)        Την εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Υπεύθυνη όλων των κοινωνικών & προνοιακών δομών του Δήμου μας, του Τομέα Ισότητας των Φύλων) καθώς και την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.
            2)        Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
            Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 16 Οκτωβρίου 2018 και λήγει 31 Αυγούστου 2019, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς


ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ορίστηκε Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου η Δημοτική Σύμβουλος Ζήκου Αγγελική - Μαρία( 17/10/2018 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                  
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 624ΤΩ9Λ-67Τ

ΓΑΛΑΤΣΙ   16  /  10  /2018
Αριθ. Πρωτ.   :  24182
                                                                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Ταχ. Δ/νση
:
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τηλέφωνο
:
210. 2143.436
FAX
:
210. 2143.367

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

           Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.         Του άρθρου 59  του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7.6.2010)
2.         Του άρθρου 88  του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006)
3.         Του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/31-7-2017 Α΄.) το οποίο αντικατέστησε το  άρθρο 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/2012)
4.         Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/19-7-2018/τ.Α΄.)-Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  Ι
5.         Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι .
6.         Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας  (Φ.Ε.Κ. 2449/13-11-2015 τ. Β΄.)
Ορίζω την Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Ζήκου Αγγελική – Μαρία του Γεωργίου  ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου και της μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :
1)            Την εποπτεία, έλεγχο, παρακολούθηση, σχεδιασμό και τον συντονισμό υλοποίησης των θεμάτων που αφορούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου καθώς και την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων  με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.
2)            Την εποπτεία, έλεγχο, παρακολούθηση και τον συντονισμό της καλής λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.) καθώς και την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.
3)        Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
            Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 16 Οκτωβρίου 2018 και λήγει 31 Αυγούστου 2019, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς


ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια