ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (42 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»΄

ΓΑΛΑΤΣΙ  23/05/2018
Αριθ. Πρωτ. 772 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πρόσληψη τριάντα έξι (36) γυμναστών, ενός (1) γιατρού, ενός (1) νοσηλευτή, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα (1) μήνα και τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου».


Έχοντας υπόψη:
1.     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α).
2.     Τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του αρ. 20 Ν. 2738/1999.
3.     Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄/143/28-6-2007).
4.     Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. Ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009).
5.     Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007).
6.     Την υπ’ αριθ. 66/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου, η οποία εγκρίθηκε με την 26667/9975/19-4-2018 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την πρόσληψη τριάντα (30) γυμναστών, ενός (1) γιατρού, ενός (1) νοσηλευτή και τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στις υπηρεσίες του Ν.Π.
7.     Την υπ’ αριθ. 82/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου, η οποία εγκρίθηκε με την 37828/13686/15-5-2018 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την πρόσληψη έξι (6) ακόμη γυμναστών, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στις υπηρεσίες του Ν.Π.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριάντα έξι (36) γυμναστών, ενός (1) γιατρού, ενός (1) νοσηλευτή και τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στις υπηρεσίες του Ν.Π. για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΧΡΙ
Γυμναστές
36
Απαιτούνται τυπικά προσόντα
Τίτλος σπουδών πτυχίο Φυσικής Αγωγής
Ένα (1) μήνα
Ιατρός
1
Απαιτούντα τυπικά προσόντα.
1) Τίτλος σπουδών πτυχίο Ιατρικής (Α.Ε.Ι.).
2) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
3) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.
4) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
Ένα (1) μήνα
Νοσηλευτής
1
Απαιτούντα τυπικά προσόντα.
1) Τίτλος σπουδών πτυχίο Νοσηλευτικής (Τ.Ε.Ι).
2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
3) Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.
Ένα (1) μήνα
Εργάτες καθαριότητας
4
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα & τίτλος σπουδών
(άρθρο 5 παρ.2 Ν. 2527/97)
Δύο (2) μήνες

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία πρόσληψης από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού  Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

Β.ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε αντίστοιχα αθλητικά προγράμματα Camp.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου», οδός Αρχιμήδους και Ιπποκράτους στον 1ο Όροφο από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και μέχρι την Τρίτη 29 Μαϊου 2018.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
            Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος.


                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                             ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια