Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γαλατσίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ

Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
Ελευθερίου Εμμανουήλ
Μπάστα Κωνσταντίνο
Δερεδίνη Βασίλειο
Ζήκου Αγγελική – Μαρία
Κοράκη Μάρθα
Κιούπη Χρήστο
Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη
(τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).


ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ1ο
Ολική Αναστολή Λειτουργίας Εγκατάστασης – Επιχείρησης.


2ο
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στην «Επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια μπαρ)» επί της οδού Λ. Βεΐκου 6 της κ. Σαφλαγιούρα Παναγιώτας.


3ο
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στην «Επιχείρηση μαζικής εστίασης διάθεσης πλήρους γεύματος – Επιχείρηση αναψυχής (καφενείο)» επί της οδού Πανδώρας 12 του κ. Κουλουμβάκη Δημητρίου.


4ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.


5ο
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 359/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Κανονισμός λειτουργίας περιπτέρων».


6ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Χρ. Τζαβέλα 29.


7ο
Χορήγηση ή μη άδειας αποξήλωσης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Κουρτίου αρ. 20.


8ο
Τοποθέτηση εμποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων.


9ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κλεάρχου αρ. 43.


10ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίου στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Χρ. Καψάλη αρ. 9.


11ο
Έγκριση ή μη παραχώρησης θέσης στάθμευσης εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΠΑΛΜΟΣ» στην οδό Αλκυόνης αρ. 10.


12ο
Εισήγηση μεταφύτευσης δένδρων (πεύκων) από πεζοδρόμια.


13ο
Εισήγηση μεταφύτευσης δύο (2) δένδρων (πεύκων) στην οδό Λεωφόρο Γαλατσίου 88.


14ο
Εισήγηση μεταφύτευσης δένδρου (πεύκου) στη νησίδα Γαλατσίου.


15ο
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Καραολή Δημητρίου 55.


16ο
Εισήγηση κοπής ξερού δένδρου στην οδό Μ. Μπότσαρη 2.


17ο
Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων στην οδό Βεΐκου 28 και Βεΐκου 38.


Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Ροπόδη Παναγιώτη,
Αμοργιανό Γεώργιο,
Βάσιλα Πέτρο,
Βουρδουμπά Χαράλαμπο,
Παναγιώτου Σπυρίδων
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρακαλούμε να όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς στο Γενικό Γραμματέα και στους Διευθυντές του Δή­μου:
  1. Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)
  2. Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
  3. Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
  4. Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
  5. Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
  6. Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια