7/9/2016 - ΕΚΤΑΚΤΟ: Νέος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Γαλατσίου
Ορίστηκε Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ο κ. Οικονόμου Ιωάννης
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΓΑΛΑΤΣΙ     2  /  9  /  2016
Αριθ. Πρωτ.       26569          
Βαθμός προτ/τας

             
                                                                                                                                            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                 
                                                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
:

 

Ταχ. Δ/νση
:
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τηλέφωνο
:
213. 2055.436
FAX
:
213. 2055.367

ΑΠΟΦΑΣH
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.         Του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  Α΄/87/7.6.2010)
2.         Του άρθρου 88 του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ.  Α΄114/2006)
3.         Του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ.  Α΄40/2012)
4.         Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν  πέντε (5) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τρεις  (3) με αντιμισθία.
5.         Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ.   2449/13-11-2015 τ. Β΄.)
6.         Την με αριθ. πρωτ. : 26558/2-9-2016 αίτηση παραίτησης του κ.Δερεδίνη Βασιλείου από την ιδιότητα του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου.
Ορίζω το Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Οικονόμου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου και του μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου:
1)         Την εποπτεία, και το συντονισμό των πάσης φύσεως οικονομικών θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας .
2)         Την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των πάσης φύσεως  εσόδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από τις δαπάνες κατασκευής αγωγών αποχέτευσης κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων.
3)         Την υπογραφή των, υπό  του Τμήματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πάσης φύσεως εκδιδομένων εγγράφων και βεβαιώσεων καθώς και την υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων και ενταλμάτων πάσης φύσεως του Δήμου.
4)         Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και βεβαιωτικών σημειωμάτων.  
5)         Την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων Διοικητικής εκτέλεσης, κοινοποιήσεις εγγράφων στον Ο.Α.Ε.Δ., ανανεώσεις συμβάσεων, απολύσεις κ .λ. π.
6)         Την θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
            Ο ανωτέρω θα λαμβάνει αντιμισθία.
            Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 2 Σεπτεμβρίου 2016 και λήγει 1 Σεπτεμβρίου 2017, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
   


Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς


ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια