13/11/2015 - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ!


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. Πρωτ.: 37108
        ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                      Ημερ.: 12-11-2015
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
         ΤΗΛ. 210 2143370
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 1.555,95 €
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
·         το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, με την οποία προστέθηκαν 9η & 10η παράγραφοι στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»),
·         το Ν. 4013/2011 (Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις),
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»),
·         τη με αριθ. 10/2015 Μελέτη (Τεχνική Έκθεση και Τεχνικές Προδιαγραφές) της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής) για την προμήθεια του απαραίτητου για το Δημοτικό Ιατρείο εξοπλισμού, η οποία (Μελέτη) επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση,
·         τη με αριθ. 353/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση αναγκαιότητας και τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας του αναφερόμενου στην ανωτέρω μελέτη εξοπλισμού,
·         το με ΑΔΑΜ 15REQ003283289 αναρτημένο στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενές αίτημα &
·         τη με αριθ. 637/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης 1.55,95 € σε βάρος του Κ.Α.15.7135.0001για το Οικ. Έτος 2015 (ΑΔΑ: ΩΖ22Ω9Λ-Τ2Π), ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ: 15REQ003283420),
την προμήθεια του παρακάτω αναφερόμενου (με βάση την υπ’ αριθ. 10/2015 Μελέτη) εξοπλισμού για το Δημοτικό Ιατρείο:
ΕΙΔΟΣ
Τεμ.
Ενδεικτική Τιμή
Ψηφιακό πιεσόμετρο χωρίς υδράργυρο με τροχήλατη βάση
1
610,00 €
Μετρητής χοληστερίνης-σακχάρου-τριγλυκεριδίων
1
110,00 €
Μετρητής αιμοσφαιρίνης-αιματοκρίτη
1
210,00 €
Μετρητής ουρικού οξέος
1
75,00 €
Μετρητής μέτρησης 5 παραμέτρων (HDL, LDL Cholesterol, Τριγλυκερίδια, Χοληστερόλη, Γλυκόζη)
1
205,00 €
Ψηφιακό Θερμόμετρο υπέρυθρων μετώπου
1
55,00 €
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ στο σύνολο των ειδών της προμήθειας.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη στην παρούσα Μελέτη της ζητούμενης προμήθειας που έχει συντάξει η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής) του Δήμου, να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 16η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα, για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4%,
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
                                                                                                      
Ο Δήμαρχος


ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια