6/10/2015 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 Γαλάτσι, 06.10.2015
  Αρ. Πρωτ.: 31497
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ:            Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής – έτος 2015» Προϋπολογισμού 56.000,00 €.
 
Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί στις 09Οκτωβρίου 2015 (09.10.2015) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Πετρίδου Ουρανία.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.
 
 
                      Η Δ/ντρια Δ/κών Υπηρεσιών

                         ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ  *Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε τα επισυναπτόμενα έγγραφα. 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια