2/9/2015 - Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Γαλατσίου!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               
ΓΑΛΑΤΣΙ: 28-08-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 2172      
Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     
            ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»     
                                                            
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
       Τηλέφωνο: 213 2055366
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
                                                                                        
Προς:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                  κ.κ.
1)Δάσκα – Σώμου Μαρία
   Αντιπρόεδρο του Δ.Σ
2)Ζήκου Αγγελική -Μαρία
3)Αμοργιανό Γεώργιο
4)Μανδηλαρά Μαργαρίτα
5)Κουνάνη Φραγκίσκο-Ελευθέριο
6)Κιτσίνη Γεωργία
7)Μαγκανάρη Νικόλαο
8)Γριμπαβιώτη Σπυρίδωνα
9)Σελιμά Θεόδωρο
10)Κουλουμβάκη Δημήτριο
11)Κάζαγλη Αναστασία
12)Παπαζαφειρόπουλο Παναγιώτη
13)Πουλογιαννοπούλου –Πετσίνη Δήμητρα
14)Καραχάλιου Ουρανία
       
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 του Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την  3η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για συνεδρίαση, και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π. 


ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015.

2. Έγκριση έκθεσης εσόδων/εξόδων Β΄ Τριμήνου 2015.

3. Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015.
4. Έγκριση για την επιστροφή χρηματικού ποσού ύψους 40,00€ σε γονέα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
5. Έγκριση δαπάνης ύψους 50,00€, για αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών του Ν.Π. και διάθεση πίστωσης ποσού 50,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 00.6525.0001 με τίτλο «Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών», οικ. έτους 2015.
6. Έγκριση εργασίας συντήρησης και επισκευής των κλιματιστικών μονάδων των Παιδικών Σταθμών και των παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου, έγκριση δαπάνης ύψους 5.000,00 € για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.6265.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π., με τίτλο « Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού», οικ. έτους 2015, και τρόπος ανάδειξης του αναδόχου.
7. Έγκριση προμήθειας Η/Υ,εκτυπωτών και λογισμικών προγραμμάτων, για τις ανάγκες του ΝΠ, έγκριση δαπάνης ύψους 8.6100,00€ για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, και διάθεση πίστωσης ποσού 8.610,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.7134.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π., με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ και λογισμικών προγραμμάτων», οικ. έτους 2015, και τρόπος ανάδειξης του αναδόχου.
8. Ανάκληση της υπ’ αριθμ.: 56/2015 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και  Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, σχετικά με την έγκριση δαπάνης ύψους 5.000,00€, για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών ,για τις ανάγκες του Ν.Π., και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.7133.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π., με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών (ηλεκτρικών, μαγειρείου, κ.λ.π.)» , οικ. έτους 2015, και λήψη απόφασης για την ανατροπή της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, που δεν έχει εκτελεσθεί».Κοινοποίηση:
Προς τους κ.κ.
1)Δερεδίνη Βασίλειο
2)Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία
3)Ζώμπο Κων/νο
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ παρακαλούμενα
Όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος
 τακτικού μέλους.


  
Η Πρόεδρος του Δ.Σ


Σπηλιοπούλου –Χρυσάγη Κωνσταντίνα
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια