ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Επιτροπών για την ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ της ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ!!!Γαλάτσι, 01.07.2014
                                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 30428
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή πλατείας Κύπρου» Προϋπολογισμού 300.000,00 €.
Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί στις 04 Ιουλίου 2014 (04-07-2014) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, τον αναπληρωτή Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ρίζο Χρήστο και την Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Πετρίδου Ουρανία.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.
                                   Ο Αναπληρωτής Δ/ντής                                   Τεχνικών Υπηρεσιών
  
        ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια