ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: 3 Ιουλίου - Απολυτίκιο Άγιου Υάκινθου ο Κουβικουλάριος (Θαλαμηπόλος)


3 Ιουλίου 2014
Άγιος Υάκινθος ο κουβικουλάριος (θαλαμηπόλος)Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.


Ὡς Λίθος ὑάκινθος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, ἀστράπτεις τοὶς πέρασι, ταὶς τῶν χαρίτων αὐγαίς, παμμάκαρ Ὑάκινθε, σὺ γὰρ ὁμολογία, πυρσωθεῖς εὐσέβειας, ἔλαμψας ἐν ἀθλήσει, τὴ τοῦ Λόγου μιμήσει, ἐντεῦθεν καταφαιδρύνεις, τοὺς σὲ γεραίροντας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια