ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο!

     Σήμερα, Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013, στις 20:00 μ.μ. , συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο
Αποδοχή χρηματικού ποσού 94.082,95 € για λειτουργικές ανάγκες σχολείων και κάλυψη δαπανών υλοποίησης θεσμού σχολικών τροχονόμων Β΄ εξαμήνου 2013.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
2ο
Αποδοχή χρηματικού ποσού 10.000,00 € για αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών πολιτών, λόγω φυσικών καταστροφών βάση του Π.Δ. 57/73.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
3ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 530/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση του ετησίου προγράμ-ματος δράσης οικ. έτους 2014 του Δήμου Γαλατσίου σύμφωνα με το προσχέδιο της υπ΄ αριθ. 4/2013 απόφασης της Ε-κτελεστικής Επιτροπής».
κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.
4ο
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Σχεδίου Δράσης οικ. έ-τους 2013.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
5ο
Ψήφιση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, οικονομικού έτους 2014.
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος
Πρόεδρος του
 «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου»
6ο
Έγκριση του ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2014 του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου.
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Πρόεδρος του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου»
7ο
5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου οικονομικού έτους 2013».
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος
Πρόεδρος του
 «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».
.
8ο
Δ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν. Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου οικονομικού έτους 2013».
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Πρόεδρος του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου»
9ο
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης με Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.).
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος
10ο
Έγκριση ποσού παρακράτησης στην Ασφαλιστική Ενημερότητα του Δήμου μας.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
11ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 533/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.
12ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 565/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους του Δήμου μας.
κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.
13ο
Έγκριση σχεδίου λογότυπου του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00 € για την εκδήλωση βρά-βευσης των καθηγητών του Μορφωτικού Κέντρου Γαλατσίου.
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος
15ο
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων» - εργ. Σ.5.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
16ο
Έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού πίνακα του έργου «Κατασκευή οδού Ζήνωνος».
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
17ο
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Ανακατασκευή Κλίμακας οδού Σαρωνικού».
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
18ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την εργασία «Συ-ντήρηση πρασίνου – Εργολαβία 2012», αρ. μελ. 38/2012.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
19ο
Ένσταση – Αίτηση κατά της με αρ. 241/13 απόφασης του Δ.Σ. (διαβίβαση της υπ΄ αρ. 92/2013 απόφ. Ε.Π.Ζ.).
κ. Δήμος Κων/νος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
20ο
Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Ήρας αρ. 41 (διαβίβαση της υπ΄ αρ. 89/2013 απόφ. Ε.Π.Ζ.).
κ. Δήμος Κων/νος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
21ο
Τοποθέτηση κολωνακίων επί της διασταύρωσης των οδών Καλαμών και Αιτωλικού (διαβίβαση της υπ΄ αρ. 91/2013 απόφ. Ε.Π.Ζ.)
κ. Δήμος Κων/νος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
22ο
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης σιδερένιων μπαρών επί της οδού Πασσώβ 42 (διαβίβαση της υπ΄ αρ. 90/2013 απόφ. Ε.Π.Ζ.).
κ. Δήμος Κων/νος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
23ο
Ορισμός ημέρας και τόπου Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
κ. Παπαδιονυσίου Χριστίνα
Αντιδήμαρχος
24ο
Περί επιστροφής παραβόλου ποσού 90 ευρώ που αφορά ποσοστό 30% επί των εισπραττόμενων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 26 Ν. 3613/2007. (RUKO DONIKA).
κ. Παπαδιονυσίου Χριστίνα
Αντιδήμαρχος
25ο
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Μπούρα Ελένης από βεβαιωτι-κούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητος επί της οδού Λ. Βεϊκου 101.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
26ο
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Μπούρα Παναγιώτη από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητος επί της οδού Χριστιανουπόλεως 122.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
27ο
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Τοκπασίδου Ελένης από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδου και ΤΑΠ μη ηλεκτροδο-τούμενου ακινήτου, επί της οδού Σκύρου 2.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
28ο
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Κομμά Δεδέ από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδου, επί της οδού Αγ. Γλυκερίας 57.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
29ο
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Χριστοφορίδη Χριστόφορου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδου, επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος 42.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
30ο
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Χριστοφορίδου Ευαγγελίας από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδου, επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος 42.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
31ο
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Χριστοφορίδου Αλεξάνδρας από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδου, επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος 42.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
32ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. Μουτσώκου Δημήτριου από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
33ο
Διαγραφή χρέωσης της SIXTLIONRENTALS.A. από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια