Ποιοτική και ενεργειακή αναβάθμιση υποδομής φωτισμού Δήμου Γαλατσίου


Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια:

“ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΟΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ”, εκτιμώμενης αξίας 3.038.116,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων–ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 184555).

Περισσότερα για τον διαγωνισμό: patt.gov.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια