Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Γαλατσίου»
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.800.000,00 €.

Με το παρόν, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 626/04-01-2023 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών & Έργων, ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την  09 Ιανουαρίου 2023 (09-01-2023) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Καρούση Ειρήνη.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια