Αρχίζουν οι εγγραφές και επανεγγραφές στους παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Γαλατσίου
Οι παιδικοί/βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Γαλατσίου για το σχολικό έτος  2018-2019 θα δεχτούν βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως 4+ ετών, ενώ τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το έτος 2013 θα πρέπει να απευθυνθούν υποχρεωτικά στα κατά τόπους νηπιαγωγεία.
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Οικονόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
             ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»


Ταχ. Δ/νση     : Ιπποκράτους-Αρχιμήδους                                                         
ΤΑΧ. ΚΩΔ        : 111 46
Τηλέφωνο      : 2132055387,366
FAX                  : 2132055387
   

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-2017) ΚΑΙ ΩΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.,
ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  2018-2019 ΕΙΝΑΙ  :
·         Τα  νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια (κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού)
·         Τα  βρέφη να έχουν συμπληρώσει τον 6ο μήνα  (κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού)
·         Οι γονείς να είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι, δημότες  ή κάτοικοι  του Δήμου Γαλατσίου.
   (Δυνατότητα εγγραφής έχουν και αυτοί που διαμένουν σε όμορο Δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά σε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.)

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του νηπίου (το έντυπο της αίτησης  χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δήμου)

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

3.Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού)

Ø  ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:
*       Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, η οποία θα αναφέρει υποχρεωτικά εάν πρόκειται  για πλήρη ή μερική απασχόληση
*       Αντίγραφο ενσήμων ΜΟΝΟ εκτυπωμένο από το ΙΚΑ τουλάχιστον 3 μηνών (είτε το τελευταίο 3μηνο του 2017 ή το πρώτο 3μηνο του 2018)  ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών)
*       Βεβαίωση, από την εταιρεία, του/της εργαζόμενου/νης  για τυχόν κάλυψη όλων ή μέρους των τροφείων από την επιχείρηση .
Ø  ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ:
*       Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη.
(ισχύει για μόνιμους  και αορίστου χρόνου υπαλλήλους)
*       Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη.
*       Αντίγραφο ενσήμων ΜΟΝΟ εκτυπωμένο από το ΙΚΑ τουλάχιστον 3 μηνών (είτε το
τελευταίο 3μηνο του 2017 ή το πρώτο 3μηνο του 2018). 
               (ισχύει για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου Σ.Ο.Χ.)
Ø  ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:
*       Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ
*       Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
*       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης  του επιτηδεύματος
Επίσης,
o    ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΕ Ο.Ε. ή  Ε.Ε., ή  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, πρέπει να προσκομισθούν:
*       Καταστατικό και τυχόν μεταβολές του
*       Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
*       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης  του επιτηδεύματος
Ø  ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:
*       Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το έτος 2017
4.Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

5.Βεβαίωση υγείας του νηπίου ή του βρέφους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

6.Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων ή βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία για τους μη υπόχρεους υποβολής φορολογικής δήλωσης.

7.Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ, της κατοικίας των γονέων, στο όνομα ενός από τους δύο γονείς ή μισθωτήριο συμβόλαιο. Η φιλοξενία δεν αποτελεί αποδεικτικό κατοικίας.

8. Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή του παιδιού από το Σταθμό.

9. Υπεύθυνη Δήλωση, αποδοχής των όρων λειτουργίας των βρεφικών-παιδικών σταθμών και ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή.  (το έντυπο της δήλωσης χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δήμου)

10. Υπεύθυνη Δήλωση, για την προσκόμιση αντίγραφου της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και του εκκαθαριστικού σημειώματος της Φορολογικής Δήλωσης , φορολογικού έτους 2017, έως 16/7/2018, (το έντυπο της δήλωσης χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δήμου).

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

1- Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου του διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

- Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται:
·         Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση.
·         Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού

2.       Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (για ορφανό παιδί), εάν  αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.       Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων:
·         Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του (αν δεν είναι με λατινική γραφή).
·         Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.

4.       Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς που είναι φοιτητές ).

5.       Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα Στρατιώτη).

6.       Σε περίπτωση γονέων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67%, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής, ΚΕΠΑ ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ).

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται γίνονται αποδεκτά σε φωτοαντίγραφα ευκρινή εκ των πρωτοτύπων εγγράφων άμα έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου καθώς και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ενώ έγγραφα της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτά αφού έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα και είναι επικυρωμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής  θα γίνεται:
 α) ηλεκτρονικά ή
  
β) ταχυδρομικά από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2018.
Η ενυπόγραφη αίτηση και τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στη διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2 – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ – Γαλάτσι - Τ.Κ. 11146 - ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝ. 2132055387-2132055366).
(Τα έντυπα των δικαιολογητικών μπορείτε να τα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου-www.galatsi.gov.gr)
Αιτήσεις  με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται παρά μόνο για εξαιρετικούς λόγους για τους οποίους θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα και σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών  (ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-2017), απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης στο πλαίσιο λειτουργίας του Σταθμού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει  να υπάρχει κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό ή συνοδός.
Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής  θα αξιολογηθούν από την Ειδική Επιτροπή Επιλογής. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει μορίων τον οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών. Η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, αναρτώνται στο οικείο Δημοτικό Κατάστημα.

Οι αιτήσεις επανεγγραφής υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης και επομένως μοριοδοτούνται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 79/2018 απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια καθιερώνοντας τη μοριοποίησή τους.
Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής θα υποβάλλονται αποκλειστικά για τους  Παιδικούς Σταθμούς της περιοχής όπου διαμένουν, ανάλογα με τη δυναμικότητά τους.
Η ετήσια λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ξεκινά τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους με την προσαρμογή των νηπίων και βρεφών,  η οποία απαιτείται για την ομαλή ένταξη τους στο περιβάλλον του Σταθμού. Το στάδιο της προσαρμογής είναι πολύ σημαντικό για τη συναισθηματική ασφάλεια των νηπίων.
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας:H λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. 
Τον μήνα Αύγουστο οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διακόπτουν την λειτουργία τους. 
Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί δεν λειτουργούν: 
● από 24 Δεκεμβρίου έως και 5 Ιανουαρίου 
● από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά 
● τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του πολιούχου του Δήμου Γαλατσίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
● Προσέλευση των παιδιών αρχίζει στις 7.00 π.μ. και λήγει στις 9.00 π.μ. σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
  Η  αποχώρηση των παιδιών λήγει στις 16:00 μ.μ.  εφόσον κοιμούνται.
 Σε αντίθετη περίπτωση αποχωρούν από 13:00 μ.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.
 ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Σύμφωνα  με το άρθρο 4 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, η διακοπή φιλοξενίας του νηπίου ή του βρέφους, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.:
·         Κατόπιν αιτήσεως του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία αναγράφεται ο λόγος που ζητούν την διαγραφή.
  • ΄Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή στην υγεία τους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.

  • Όταν απουσιάζει από τον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό αδικαιολόγητα πάνω από ένα (1) μήνα (συνεχόμενα) και μετά από έγγραφη ειδοποίηση του φορέα, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.
  • Όταν κατά εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις δεν συμμορφώνονται οι γονείς με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού.
  • Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή, εφόσον αυτή προβλέπεται, για το χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών (παρ.1, αρθρ. 28,Ν. 3973/2011).
  • Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας παιδιού, η θέση καλύπτεται υποχρεωτικά εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης διακοπής από το πρώτο επιλαχόν παιδί και αν δεν υπάρχει ακολουθείται η διαδικασία μοριοδότησης των εκπρόθεσμων αιτήσεων.
  •  
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η προσωρινή διακοπή παρακολούθησης γίνεται για λόγους σοβαρής μεταδοτικής ασθένειας ή σοβαρών προβλημάτων υγείας με δυνατότητα επανένταξης του παιδιού στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μετά την τεκμηριωμένη αποθεραπεία και σχετική ενημέρωση της Προϊσταμένης  του Παιδικού / Βρεφονηπιακού Σταθμού.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Σταθμό ενεργείται από τον Παιδίατρο. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί υποχρέωση καθώς και του λοιπού προσωπικού του Σταθμού, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στα βρέφη και στα νήπια κάθε Σταθμού παρέχεται απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα). Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α) Πρόγραμμα μουσικοκινητικής αγωγής-ρυθμικής γυμναστικής.
Β) Στην τάξη: Στο ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τόσο οργανωμένες δραστηριότητες για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος, όσο και ελεύθερες δραστηριότητες
Στις οργανωμένες δραστηριότητες περιλαμβάνονται μαθηματικές έννοιες, προγραφικές ασκήσεις, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας, εικαστικές δραστηριότητες, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο, ψυχοκινητική αγωγή πάντα με γνώμονα το παιχνίδι.
Γ) Διοργάνωση εκδηλώσεων, επετειακού, επιμορφωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα (Χριστούγεννα, Εθνικές γιορτές, Απόκριες, καλοκαίρι), με σκοπό την αξιοποίηση των ικανοτήτων των παιδιών και την κοινωνικοποίησή τους.ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Το Ν.Π.Δ.Δ. « Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (οι δομές των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών) συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»-ΕΣΠΑ. Οι ωφελούμενες μητέρες καλούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ και να επιλέξουν τον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου που επιθυμούν, προσκομίζοντας την αξία τοποθέτησης (voucher) στο γραφείο του Ν.Π. για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του νηπίου/βρέφους.
Τα νήπια/βρέφη που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ προηγούνται στον τελικό πίνακα κατάταξης εγγραφών-επανεγγραφών, εφόσον υπάρχει θέση, σύμφωνα με τη δυναμικότητα που ορίζεται στους πίνακες του ΕΣΠΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τόσο των επανεγγραφών όσο και των εγγραφών καθώς και ο πίνακας επιλαχόντων μέσω μοριοδότησης, ανάλογα με τη δυναμικότητα του κάθε Παιδικού/Βρεφονηπιακού Σταθμού, θα δημοσιευτεί εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής νηπίων/βρεφών μέσω ΕΣΠΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα τελικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά από επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων και των μορίων που καθιερώνονται μέσα από ειδικό πρόγραμμα.
 Για την επιλογή αιτήσεων ίσου αριθμού μορίων, με την ίδια σειρά επιλογής Παιδικού Σταθμού και στην περίπτωση έλλειψης κενών θέσεων, κριτήριο επιλογής αποτελεί το χαμηλότερο συνολικό εισόδημα της οικογένειας και εάν προκύπτει, εκ νέου, ίσος αριθμός μορίων πραγματοποιείται κλήρωση.
Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων δεν θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο της αιτούσας/αιτούντος και του παιδιού. Η μοριοδότηση της αίτησης θα αναζητείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα έχει λάβει η αίτηση κατά την κατάθεσή της.
     Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Οικονόμου 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια