22/9/2015 - ΔΗΜΟΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ. . ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. Πρωτ.: 29854
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                               Ημερ.: 22/9/2015
    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
     ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 4.800,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου, έχοντας υπόψη του:
·         την Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα,
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         την πίστωση που έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το Οικ. Έτος 2015 και δη στον Κ.Α. 30.6662.0020,
·         τη με αριθ. 19/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων) του Δήμου,
·         τις ανάγκες προμήθειας υαλοπινάκων για τη συντήρηση διαφόρων σχολείων, κτιρίων του Δήμου, κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών, όπως αυτές αποτυπώνονται στην, ανωτέρω αναφερόμενη, υπ’ αριθ. 19/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων) του Δήμου,
·         τη με αριθ. 232/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της αναγκαιότητας διενέργειας τηςπρομήθειας υαλοπινάκων για τη συντήρηση διαφόρων σχολείων, κτιρίων του Δήμου, κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών για το έτος 2015 &
·         τη με αριθ. 448/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0020 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2015,
ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την προμήθεια υαλοπινάκων, ως εξής:
Πίνακας Υλικών (Υαλοπινάκων) – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
α/α
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Τιμή μονάδος (€)
Δαπάνη (€)
1
Κρύσταλλο μονό 5 mm λευκό
m2
45
27,90
1.255,50
2
Κρύσταλλο διπλό 5 mm + 5 mm λευκό
m2
30
50,30
1.509,00
3
Κρύσταλλο αρμέ
m2
10
39,80
398,00
4
Κρύσταλλο διπλό 5 mm + 5 mm λευκό αμμοβολή
m2
8
59,00
472,00
5
Κρύσταλλο πόρτας SECURITY 1,00 x 2,18 m
τεμ.
1
250,00
250,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1
3.884,50
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
17,94
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2
3.902,44
Φ.Π.Α. 23%
897,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
4.800,00
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας των ανωτέρω ειδών θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη στην παρούσα με αριθ. 19/2015 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών Έργων) του Δήμου, να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 25-9-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για δώδεκα (12) μήνες.
Ο μειοδότης της προμήθειας υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της κατακυρωθείσας δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4%,
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                                      
Ο Δήμαρχος
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια