ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Ανακατασκευή Κλίμακας Οδού Ρόδων!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 10.09.2014
                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.:  37278  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ:            Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων» Προϋπολογισμού 28.000,00 €.
Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την Δευτέρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2014 (15-09-2014) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, τονΔ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σπηλιόπουλο Παναγιώτη ή τον αναπληρωτή κ. Μαρκόπουλο Γεώργιο και την Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Πετρίδου Ουρανία.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
                                                                                
                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                    
                                                                     ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια