Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων» προϋπολογισμού 100.000,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Γαλάτσι, 20.05.2014
                                                                                                         Αρ. Πρωτ.:  24053
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:            Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων» προϋπολογισμού 100.000,00 €.
 
Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί στις 23 Μαΐου 2014 (23-05-2014) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σπηλιόπουλο Παναγιώτη, την Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, και την Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Πετρίδου Ουρανία.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.
 
   Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
 
                                                                                           ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΙΟΥΛΙΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια