Συνεδριάζει Απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο!!!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ( 28/03/2014 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 14829
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417-430-383
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 3η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο
Έγκριση προϋπολογισμού ΔΑΓ Α.Μ.Ε. 2014
κ. Ανδρής Σταμάτης
Πρόεδρος της ΔΑΓ Α.Μ.Ε.
2ο
Ετήσια έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013.
κ. Δήμος Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος
3ο
Έγκριση διαδικασίας μείωσης μισθωμάτων κυλικείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος
4ο
Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 62/2014 απόφασης της Ο.Ε. για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Κομπότης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.
5ο
Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 135/2014 απόφασης της Ο.Ε. για «Έγκριση πίνακα και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης».
κ. Κομπότης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.
6ο
Λήψη απόφασης έγκρισης αγοράς ενός (1) Μηχανοκίνητου αναρροφητικού Σαρώθρου (Σκούπα) και τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισμού.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
7ο
Λήψη απόφασης, έγκρισης αγοράς δύο (2) Επικαθήμενων μικρών Σαρώθρων και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
8ο
Λήψη απόφασης έγκρισης αγοράς ενός (1) Απορριμματοφόρου αυτοκινήτου και τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισμού.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
9ο
Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας Εκδήλωσης - Ενημέρωσης σχετικά με την Ανακύκλωση και Ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00 € για έξοδα της άνω εκδήλωσης.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
10ο
Τροποποίηση Τίτλου στο κωδικό Κ.Α. 30.7333.0030 του Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2014 (χωρίς αλλαγή οικονομικού αντικειμένου.)
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
11ο
Επέκταση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Ανακύκλωσης του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
12ο
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργασίας: «Απόφραξη αγωγών ομβρίων».
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
13ο
Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας δενδρυλλίων – θάμνων 2014.
κ. Μανιάτης Ιωάννης
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
14ο
Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας μικροϋλικών Υπηρεσίας πρασίνου.
κ. Μανιάτης Ιωάννης
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
15ο
Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας πασσάλων.
κ. Μανιάτης Ιωάννης
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
16ο
Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας εργαλείων υπηρεσίας κήπων.
κ. Μανιάτης Ιωάννης
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
17ο
Διοργάνωση Εκδήλωσης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΣΗΣ» και ψήφιση πίστωσης ποσού 300 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας που θα απαιτηθεί.
κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
18ο
Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας και τοποθέτησης υλικών για την απώθηση περιστεριών.
κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
19ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών του κ. Κουφόπουλου Ιουλιανού για Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας για το ακίνητο επί της οδού Σκουφά 25.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
20ο
Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 57/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Αργυροπούλου Αφροδίτης επί της οδού Ευριπίδου 19».
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
21ο
Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 56/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Κάπρου Νικόλαου επί της οδού Αφαίας 20».
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
22ο
Εκ νέου έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Αγαλιώτη Αντώνιο για το ακίνητο επί της οδού Πάρνηθος 69.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
23ο
Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Θειφιλόπουλο Σπυρίδωνα για το ακίνητο επί της οδού Απειράνθου 25.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
24ο
Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Λουντζή Ιωάννη για το ακίνητο επί της οδού Αιγοσθενών 53.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
25ο
Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας CLIORENTACARS.Z. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
26ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. Χίου Μαρίας από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                 
                                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
                                                                                                    

                                                                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια