Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
             
                    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
                ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι  04/03/2014
Αριθμ. Πρωτ.  9903
ΓΡΑΦΕΙΟ       :κ. Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση      :Aρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ       :111 46
Τηλέφωνο      :213 2055335, -6
FAX                :210 2918120
e-mail               :galatsi@galatsi.gr                                                                                                                
Απόφαση
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 46, παρ. 6 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α/11-2-2014) «Διοικητικά Μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις της αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης»
2. Το άρθρο 9 παρ. 12 του Νόμου 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»
3. Τα άρθρα 58 (για τις αρμοδιότητες του Δημάρχου) και 94 παρ. 2 (Πρόσθετες μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Δήμους) του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Απόφασιζει
Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το δημοτικό σύμβουλο κ. Μπούρα Αθανάσιο, αρμόδιο για την οργάνωση και λειτουργία της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής – Υγείας & Υγιεινής και αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ζώμπο Κων/νο, αρμόδιο για την εποπτεία και συντονισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας.
                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                    
                    
                                                                                                                ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια