Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου!!!

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 6η Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων / εξόδων και Σχεδίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»  έτους 2014.
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Πρόεδρος του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου»
 
 
 
2ο
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρων που ανήκουν στο Δήμο για την υλοποίηση ή τη συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών στο πλαίσιο της πράξης: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
δημοτικό
 
 
δημοτικό 
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
3ο
Διαβίβαση της υπ’αριθ.29/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Κομπότης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
4ο
Διαβίβαση την υπ’ αριθ. 45/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για την Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Κομπότης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
5ο
Διαβίβαση την υπ΄ αριθ. 51/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Κομπότης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
6ο
Διαβίβαση την υπ’ αριθ. 52/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για την έκτακτη Οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Κομπότης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
7ο
Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2014 (Δήμου Γαλατσίου & Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
8ο
«Έγκριση Διενέργειας και Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας γάλακτος - Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 541/2013 απόφασής σας».
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
9ο
Έγκριση μελέτης, έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός – τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ασφαλτομίγματος - μπετόν για το έτος 2014.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
10ο
«Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού».
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
11ο
«Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας χημικού υλικού για τον καθαρισμό και την απολύμανση των κάδων απορριμμάτων».
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12ο
Λήψη απόφασης έγκριση αναγκαιότητας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας ειδών καθ/τας πόλεως (Σκούπες - βούρτσες).
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως μέλος στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ έτους 2014.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14ο
Έγκριση συνδρομής του Δήμου σε περιοδικά ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου έτους 2014.
 
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Έγκριση έκδοσης ενημερωτικού εντύπου του Δήμου έτους 2014.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Έγκριση συνδρομής του Δήμου στις συνδρομητικές ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών.
Α. ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ
Β. Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Π.Ε.
Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ ¨ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ¨
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Παραλαβή και έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
18ο
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ - ΝΗΣΙΔΩΝ & ΑΛΣΕΩΝ).
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
19ο
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ –ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2014».
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
20ο
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων».
 
 
 
 
 
 
 
 
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
21ο
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων».
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
22ο
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Οδοστρωμάτων, Πεζοδρομίων & Προστατευτικών Κιγκλιδωμάτων Δημοτικών Οδών».
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23ο
Έγκριση μελέτης, διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έρ-γου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Εργολαβία 2014».
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
 
24ο
 
Έγκριση διενέργειας, σκοπιμότητας και τρόπος εκτέλεσης για τη συλλογή χρησιμοποιούμενων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων) και ζωικών λιπών.
κ. Νίκου Νίκος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
25ο
Τοποθέτηση Κωδώνων Συλλογής Ανακύκλωσης Γυαλιού.
κ. Νίκου Νίκος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
26ο
Έγκριση ή μη Χορήγησης άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Αργοστολίου 27.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
 
27ο
Έγκριση ή μη Χορήγησης άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της κατοικίας επί της οδού Σπαρτιατών 50».
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
 
28ο
Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Λέσβου αρ. 4.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
 
29ο
Εισήγηση κοπής δένδρου (Διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ 9/2014).
 
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
 
30ο
Εισήγηση κοπής δένδρου (Διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ 10/2014).
 
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
 
31ο
Εισήγηση κοπής δένδρου (Διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ 11/2014).
 
 
 
 
 
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
 
32ο
«Έγκριση Για Διενέργεια Προγράμματος Διεξαγωγής Ανιχνευτικών Αξιολογήσεων Νηπίων».
κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
33ο
«Έγκριση για Διενέργεια Προγράμματος η Εικόνα του Σώματος και Διατροφικές Διαταραχές».
κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
34ο
Έγκριση διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας και ψήφιση πίστωσης ποσού (900 €) εννιακοσίων ευρώ.
 
κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
35ο
Ορθή επανάληψη της υπ΄ αρ. 43/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση διεξαγωγής Κοινωνικής Έρευνας με θέμα: «Διερεύνηση αποτύπωσης έμφυλων διακρίσεων στους εργαζόμενους του Δήμου Γαλατσίου».
 
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος
 
 
 
36ο
«Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 € για την ενημέρωση κα-μπάνια για τον Σακχαρώδη Διαβήτη».
κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
37ο
Έγκριση διενέργειας ανοιχτής εκπαίδευσης πολιτών στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση – κάρπα & ψήφιση πί-στωσης ποσού (300 €) τριακοσίων ευρώ.
κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
38ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης με θέμα «ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» ΚΑΙ «ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ (550 €) πεντακοσίων πενήντα ευρώ.
κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
39ο
Έγκριση διενέργειας προγράμματος Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής «AvenueforSafety» και ψήφιση πίστωσης ποσού (1.000 €).
κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                  
                                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
 
                                                                                                    
                                                                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια