Κυριακή 9/2/2014: Απολυτίκιο της Ημέρας!


9 Φεβρουαρίου 2014
Άγιος Νικηφόρος


Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.


Ἀγάπη τοῦ Κτίσαντος, καταυγασθεῖς τὴν ψυχήν, τοῦ νόμου τῆς χάριτος, ἐκπληρωτῆς ἀκριβής, ἐμφρόνως γεγένησαι, ὅθεν καὶ τὸν πλησίον, ὡς σαυτὸν ἀγαπήσας, ἤθλησας Νικηφόρε, καὶ τὸν ὄφιν καθεῖλες, ἐντεῦθεν ἐν ὁμονοίᾳ, ἠμᾶς διατήρησαν.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια