Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Νίκου

ΓΑΛΑΤΣΙ  7-1-2014
 Αριθ. Πρωτ.   461  
                                                                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
:

 

Ταχ. Δ/νση
:
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τηλέφωνο
:
210. 2143436
FAX
:
210. 2143367

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 59  του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7.6.2010)
2. Του άρθρου 88  του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006)
3. Του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/2012)
            Σύμφωνα με τις οποίες για το Δήμο μας ορίστηκαν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τρείς (3) με αντιμισθία.
Ορίζω το Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Νίκου Νικόλαο του Ιωάννη  ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου και του μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :
1) Την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας καθώς και την υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.
 2) Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
            Ο ανωτέρω δεν θα λαμβάνει αντιμισθία.
            Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 7 Ιανουαρίου 2014 και λήγει 31 Αυγούστου 2014, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
   

                                                                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                           ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια