Συνεδριάζει Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο!

Σήμερα, Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014, στις 20:00 μ.μ. , συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1ο
Εκλογή νέων μελών της Οικονομικής Επιτροπής, 
λόγω παραίτησης.

κ. Τσιρώνης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου 2ο
Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
λόγω παραίτησης.
κ. Τσιρώνης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου 3ο
Αποδοχή παραίτησης τακτικών μελών του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου 
Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» - 
Αντικατάσταση μελών & 
εκλογή νέου Προέδρου & Αντιπροέδρου.
κ. Τσιρώνης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου 4ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 598/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, οικ. έτους 2013».
κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
5ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 599/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
6ο
Έγκριση υποβολής πρότασης (τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης) με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση 59 – «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων».
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
7ο
Έγκριση αναγκαιότητας προμηθειών και εργασιών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών βάσει των ποσών που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Οικ. Έτους 2014.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
8ο
Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων αρμοδιότητας Δ.Σ. οικ. Έτους 2013 που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλο ή εν μέρει.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
9ο
Αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
10ο
Έγκριση και αποδοχή όρων Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο : «Ανακατασκευή πλατείας Κύπρου Του Δήμου Γαλατσίου» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης και τεχνικού υπαλλήλου στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
11ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ, Α.Μ. 54/09.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
12ο
Έκφραση γνώμης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, επί της οδού Δρυόπιδος, στο Ο.Τ. 66/τ.99.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
13ο
Παράταση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Α.Μ. 23/2013).
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
14ο
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση πρασίνου – Εργολαβία 2014».
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
15ο
Χορήγηση άδειας για υποβιβασμό πεζοδρομίου στη Λ. Βεϊκου αρ. 65.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
16ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της εργασίας «Απομάκρυνση προϊόντων κλαδέματος».
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
17ο
Έγκριση διενέργειας της εκδήλωσης ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2014, ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για την κάλυψη των δαπανών της και τρόπος εκτέλεσης των προμηθειών και υπηρεσιών που θα απαιτηθούν γι΄ αυτήν
κ. Μπούρα Χριστίνα
Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος18ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή βεβαιωμένης οφειλής της εταιρείας  «ANTYMET PLUS A.E.B.E.».
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
19ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΠΑΡΙΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
20ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΧΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
21ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια