Συνεδριάζει Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο!

     Μεθαύριο, Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2013, στις 20:00 μ.μ. , συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο
Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 497/2013 απόφασης Δ.Σ. που αφορά το ΟΠΔ έτους 2014 του Δήμου, με την υπ΄ αριθ. 512/2013 απόφαση Ο.Ε. στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το ΟΠΔ α) του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου και β) του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου.
κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.
2ο
Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2014.
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος
Πρόεδρος του
 «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου»
3ο
Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2014.
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Πρόεδρος του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου»
4ο
Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 – Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 457/2013 απόφασης της Ο.Ε.
κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.
5ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 487/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση Κατάρτισης Πίνακα δικαιούχων για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.
6ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 502/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση Κατάρτισης Πίνακα δικαιούχων για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.
7ο
Έγκριση διενέργειας Προμήθειας φωτοτυπικού καθώς και του τρόπου εκτέλεσής της βάσει του ποσού που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2013.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
8ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας εργαλείων ηλεκτρολόγων.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
9ο
Λήψη απόφασης έγκρισης για την προμήθεια δύο (2) επικαθήμενων μικρών σαρώθρων.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
10ο
Λήψη απόφασης έγκρισης για την προμήθεια ενός (1) δικύκλου 50 cc.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6711.0005 οικ. έτους 2013 έκτακτης επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές, για έκτακτες λειτουργικές τους ανάγκες. (ΣΑΤΑ)
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6711.0005 οικ. έτους 2013 έκτακτης επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές, για έκτακτες λειτουργικές τους ανάγκες. (Δημοτικό Ταμείο).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
13ο
Αποδοχή κατανομής τέλους φυσικού αερίου έτους 2012 του Ν. 2364/95 ποσού 617,05 €.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
14ο
Παράταση περαίωσης προθεσμίας για τη μελέτη «Σύνταξη συγκοινωνιακών μελετών έτους 2013»
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
15ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή Πλατείας μεταξύ των οδών Παραδεισίων, Ιέρακος, Κενταύρου. (αρ. μελέτης 36/2008).
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
16ο
Έγκριση και οριστική παραλαβή υδραυλικής μελέτης για την: Αξιοποίηση – διαχείριση του νερού των γεωτρήσεων πλατείας Γιγάντων, πλατείας Χατζησπύρου του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
17ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης οδού Ζήνωνος.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
18ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο: Αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
19ο
Υποβολή 4ου ΑΠΕ – 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Ανάπλαση - Κατασκευή δικτύου πλατειών, οδών ήπιας κυκλοφορίας & ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Γαλατσίου. (αρ. μελέτης 5/2009).
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
20ο
Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Ωρωπού αρ. 102 ( Διαβίβαση Απόφασης Ε.Π.Ζ. 73/2013).
κ. Δήμος Κων/νος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
21ο
Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη (φαρμακείο) επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 4 (Διαβίβαση Απόφασης Ε.Π.Ζ. 81/2013).
κ. Δήμος Κων/νος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
22ο
Αφαίρεση μεταλλικών κολωνακίων επί της Λεωφ. Γαλατσίου αρ. 67 (Διαβίβαση Απόφασης Ε.Π.Ζ. 84/2013).
κ. Δήμος Κων/νος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
23ο
Έγκριση εκδήλωσης βράβευσης των Καθηγητών του ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος
24ο
Έγκριση διενέργειας Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6442.0001 ποσού έως 1.250,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου Γαλατσίου οικονομικού έτους 2013.
κ. Σοφία Λεπίδα-Ντάγλα
Πρόεδρος Δ.Ε.Π. και
Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ. Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γαλατσίου
25ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης βράβευση προς τιμήν των παιδιών που εισήχθησαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ από τα Σχολεία του Δήμου μας και διάθεση και ψήφιση πίστωσης που θα βαρύνει τους: α) Κ.Α. 00.6433.0001 ποσού έως 500,00 € και β) Κ.Α. 00.6442.0001 ποσού έως 1.250,00 €, του προϋπολογισμού του Δήμου Γαλατσίου οικονομικού έτους 2013.
κ. Σοφία Λεπίδα-Ντάγλα
Πρόεδρος Δ.Ε.Π. και
Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ. Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γαλατσίου
26ο
Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ οικοπέδου επί των οδών Αετοφω-λιάς & Παραδεισίων, του κ. Σταυρίδη Φώτιου.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
27ο
Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ οικοπέδου επί της οδού Νηλέως 8, του κ. Κοτσίκου Ιωάννη.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
28ο
Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων για το ακίνητο επί της οδού Αλκυόνης 38, του κ. Γιαννακό-πουλου Δημήτριου.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
29ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. Τσιάμπουλα Κωνσταντίνου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
30ο
Διαγραφή χρέωσης της ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
31ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. PantelidesIoannis (Παντελίδης Ιωάννης), από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
32ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. Καγιάννη Ιωάννη, από βεβαιωτι-κούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
33ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. Κοκοτού Κωνσταντίνου, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
34ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. Αναστασόπουλου Ευάγγελου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
35ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. Φούρλια Κωνσταντίνου, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια