Πέμπτη 24/10/2013: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

     Σήμερα Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013, στις 20:00 μ.μ. , εγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
ΑΡΙΘ
ΘΕΜ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1ο
Έγκριση υποβολής αίτησης για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε υπαλλήλους του Δήμου μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος2ο
Παράλληλη άσκησης αρμοδιότητας της Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου.
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος3ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2013.
κ. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου4ο
Έγκριση απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του  Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2012.
κ. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου5ο
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου.
κ. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου6ο
Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των όρων για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. Γαλατσίου και την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) Δίκτυο ΨΥΧ.Υ..ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
     Δημοτική Σύμβουλος7ο
Έγκριση ποσού παρακράτησης στην Ασφαλιστική Ενημερότητα του Δήμου μας.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος8ο
Έγκριση για τη διενέργεια εκδήλωσης - ημερίδας με θέμα: «Επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό από την Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία» και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 €.
κ. Τσιρώνης Κων/νος
Πρόεδρος Δ.Σ. και
Πρόεδρος Επιτροπής Κεραιών9ο
Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Διαβίβαση Απόφασης Ο.Ε. 403/2013).
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
     Δημοτική Σύμβουλος10ο
Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας δύο αρχειοθηκών για την Κ.Υ. του Δήμου μας.
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
     Δημοτική Σύμβουλος11ο
Έγκριση διενέργειας ημερίδας σε γυναίκες επιχειρηματίες του Δήμου Γαλατσίου και ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 €.
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
     Δημοτική Σύμβουλος12ο
Έγκριση διενέργειας ημερίδας εκπαιδευτικού σεμιναρίου για την υποδοχή γυναικών θυμάτων βίας.
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
     Δημοτική Σύμβουλος13ο
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης: «Καρδιοαγγειακές παθήσεις και καρκίνος».
κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος14ο
Έγκριση διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας.
κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος15ο
Διοργάνωση εκδήλωσης «Παίξε απλά, όπως παλιά» και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 €.           
κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος16ο
Έγκριση διενέργειας κοινωνικής έρευνας με θέμα : «Αντιλήψεις για την ισότητα των δύο φύλων»
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
     Δημοτική Σύμβουλος17ο
Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της υπ΄αριθ. 38967/09-10-2013 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη συγκρότηση της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης στην οδό Ζήνωνος». 
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος18ο
Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης, επί της οδού Λυσίου αρ. 2 ( Διαβίβαση Απόφασης Ε.Π.Ζ. 68/2013).
κ. Δήμος Κων/νος
Εντεταλμένος
    Δημοτικός Σύμβουλος19ο
Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης, επί της οδού Φανερωμένης αρ. 37 (Διαβίβαση Απόφασης Ε.Π.Ζ. 69/2013).
κ. Δήμος Κων/νος
Εντεταλμένος
    Δημοτικός Σύμβουλος20ο
Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Δασκαλάκη Ιωάννη επί της Ευριπίδου 33.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος21ο
Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Παπαδιονυσίου Κων/νου επί της Ξάνθου 16.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος22ο
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Αποστολάτου Κων/νου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Ωρωπού  82.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος23ο
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Βασιλόπουλου Κων/νου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 3.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος24ο
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Θεοχάρη Ζώη από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Καββαδία 3.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος25ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. Μουτσώκου Δημητρίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος26ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. Φαρμάκη Μαρίας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος27ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. Πανταζή Νικολάου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος28ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. Κοντοκώστα Βασιλείου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
ΑντιδήμαρχοςΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια